Christmas Tree Information

China

China

China

Land Code: CN

Area: 9640011

Population: 1367110000

Capital: Beijing

Language: Chinese,Dong,Hui,Mant¬öu,Miao,Mongolian,Puyi,Tibetan,Tujia,Uighur,Yi,Zhuang

Currency: CNY

China

China

Land Code: CN

Area: 9640011

Population: 1367110000

Capital: Beijing

Language: Chinese,Dong,Hui,Mant¬öu,Miao,Mongolian,Puyi,Tibetan,Tujia,Uighur,Yi,Zhuang

Currency: CNY

Map